12. Είσπραξη, Συλλογή και Ανάκτηση Οφειλών και Χρεών

Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε. > Law Service > 12. Είσπραξη, Συλλογή και Ανάκτηση Οφειλών και Χρεών

Έχοντας μια απόφαση Δικαστηρίου στα χέρια σας δεν είναι από μόνο του αρκετό για την ανάκτηση  μιας οφειλής ή ενός χρέους. Ακόμα πιο δύσκολο να επιτευχθεί η είσπραξη, όταν δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Τα δύο ενδεχόμενα χρειάζονται έμπειρο δικηγόρο ο οποίος θα συμβουλέψει ορθά τον πελάτη σχετικά με τα ενδεικνυόμενα και κατάλληλα μέτρα, πρόσφορα διαβήματα και τον τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα είσπραξης και ανάκτησης μιας οφειλής