14. Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα – Πολιτογράφηση μέσω επενδύσεων

Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε. > Law Service > 14. Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα – Πολιτογράφηση μέσω επενδύσεων

Το γραφείο μας είναι εγγεγραμμένο στο επίσημο μητρώο της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο εκδίδει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Πληροί όλα τα τεχνικά, νομικά και γνωστικά εχέγγυα για να ανταποκριθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των νόμων, των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου για να υποβάλει μια αίτηση πλήρως και δεόντως συμπληρωμένη, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τούτο δε πάντα, ενώ εφαρμόζει πλήρως τον κώδικα δεοντολογίας που έχει εκδοθεί.