2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, το κοινοτικό δίκαιο αποτελεί μέρος του κυπριακού δικαίου. Η γνώση και τριβή στο συγκεκριμένο τομέα, μας έχει επιτρέψει να αξιοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο τόσο προς όφελος των πελατών μας εντός Κύπρου όσο και εκτός.