4. Δίκαιο της Αμέλειας – Ιατρική Αμέλεια

Η εταιρεία μας έχει κατ΄ επανάληψη εκπροσωπήσει τόσο Ιατρούς όσο και ασθενείς για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Πρόσθετα η εταιρεία ασχολείται και με τομείς όπως ζητήματα επαγγελματικής ευθύνης και/ή άλλων μορφών ευθύνης και/ή αμέλειας.