5. Ευθύνη Μελών Διοικητικών Συμβουλίων και Αξιωματούχων μιας Εταιρείας

Ένας ραγδαία αυξανόμενος σε συχνότητα επίκλησης και σημασίας τομέας δικαίου, όπου πλέον οι ευθύνες των μελών Διοικητικών Συμβουλίων μπορούν να διεκδικηθούν από διάφορα άτομα τα οποία έχουν επηρεαστεί από πράξεις ή παραλείψεις αυτών.