ΝΙΚΗ ΣΚΟΥΦΑΡΗ

ΝΙΚΗ ΣΚΟΥΦΑΡΗ

H Εσωτερική λογιστική λειτουργός του γραφείου.

Βρίσκεται στο γραφείο από το 2006 και εκτελεί όλες τις εσωτερικές λογιστικές υπηρεσίες ενώ είναι υπεύθυνη και για τον εύρυθμο αλλά και αποτελεσματικό πρώτο έλεγχο και επαλήθευση των εσόδων και εξόδων της εταιρείας.

Βρίσκεται  σε διαρκή αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.